หน้าแรก                                                                                                                ติดต่อเรา 


                                                                  

                                                              ประธานอาเซียนคนปัจจุบันคือ
                                                                  นายมาร์ตี้ นาตาเลกาวา
                                                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซีย

                     

 

จัดทำโดย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่ 3  โรงเีรียนบ้านโนนไฮ  ปีการศึกษา  2554
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์
ครูผู้สอน  นางอุมา  เรียงไธสง